Info/Dokumendid

1. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill põhimäärus – https://www.riigiteataja.ee/akt/423092017016?tegevus=salvesta-link

2. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill arengukava 2021 – 2023 – maarus_nr_17_arengukava

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.08.2023 määrus nr.45 “Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude lapsevanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord”

https://www.riigiteataja.ee/akt/405092023010

avaldus-toidukorrast-loobumise-kohta

avaldus-suvepuhkusel-viibimise-kohta

lapse toidukulu päevamaksumuseks sõimerühmas on  1.80 eurot

lapse toidukulu päevamaksumuseks lasteaiarühmas  on 2.00 eurot

lapse osalustasu alates 01.01.2024 – 41,00 eurot kuu

4. Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord – maarus_nr_8

avaldus-lapse-lasteaeda-vastuvõtmiseks

avaldus-lapse-väljaarvamiseks

5. Sotsiaalministri määrus “Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord” (01.09.2010)

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349293

avaldus koolikohustuse täitmise edasilükkamine

6.Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord –

https://www.kohtla-jarve.ee/sissetulekust-soltuvad-toetused

Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks

  Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks on:
1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
2) õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;
3) riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;
4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline hüvitamine;
5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

7. Koolieelse lasteasutuse seadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv

8. Haldusjärelevalvet teostab Haridus-ja Teadusministeerium

kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088;

e-posti aadress: hm@hm.ee

telefon: 735 0222

9. Teenistuslikku järelevalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus
https://www.kohtla-jarve.ee/uldinfo

10. Haridus- Ja noorteamet https://www.harno.ee/