Õppe-kasvatustegevus

Kohtla-Järve lasteaed  Rukkilill  on kakskeelne lasteaed: õppekasvatustöö toimub rühmas eesti või vene keeles.

Õppekasvatustöö lasteaias toimub lasteaia õppekava alusel ja õppeaasta alguses kinnitatud aasta tegevuskava järgi. Vastavalt vajadusele on lasteaia õppekava pidevalt korrigeeritud.

ÕPPE-KASVATUSPROTSESS

Arengusuund: laste igakülgseks arenguks vajalike tingimuste parendamine ja uute võimaluste leidmine,  heal  tasemel mitmekülgne ettevalmistus kooliks.

Prioriteetsed eesmärgid:

viia õppetegevusi läbi mängu kaudu;

koolivalmiduse kujundamisel pöörata suuremat tähelepanu sotsiaalsete oskuste

arendamisele ja iseseisvale ning rühmatööle õppetegevustes;

korrigeerida ja uuendada õppekava vastavalt uuele riiklikule õppekavale;

toetada lapse individuaalset arengut läbi arenguvestluste ja individuaalse  lähenemise;

võimaldada logopeedilist abi kõneravi vajavatele lastele;

rakendada õuesõpet igal aastaajal;

arendada laste loovust ja oskusi jõukohase huvialategevuse kaudu;

jätkata terviseedenduslikku tööd;

tõsta veelgi eesti keele kui teise keele õppe taset.

 

Täpsem info oma lapse rühma tegemiste kohta saadaval lastevanematele infosüsteemis https://www.eliis.ee/