Hoolekogu

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11.10.2023 korraldus nr. 513 “Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill hoolekogu koosseisu kinnitamine” 11.10.2023 korraldus nr 513

Hoolekogu koosseis 2023-2024 õppeaastal:

Tiit Lillemets            – Kohtla-Järve linna esindaja, Kohtla-Järve Linnavolikogu liige;

Ilona Jakimainen     – lastevanemate esindaja;

Katrin Novitski         – lastevanemate esindaja;

Sandra Termonen    – lastevanemate esindaja;

Oksana Tšamkajeva – lastevanemate esindaja;

Julia Polikašova       – lastevanemate esindaja;

Natalja Zvereva       – lastevanemate esindaja;

Oksana Lapshina     – lastevanemate esindaja;

Marina Orlova         – lastevanemate esindaja;

Kristina Piirmäe       – lastevanemate esindaja;

Valentina Malõš       – õpetajate esindaja.

Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill hoolekogu tegutsemise kord

Koolieelse lasteasutuse hoolekogu töökorraldust reguleerivad õigusaktid:

1. Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS) https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018006

§ 24 Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill põhimäärushttps://www.riigiteataja.ee/akt/423092017016