Hoolekogu

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28.02.2023 korraldus nr.60 “Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill hoolekogu koosseisu kinnitamine”

28.02.2023 korraldus nr.60

Hoolekogu koosseis 2022-2023 õppeaastal:

 1. Tiit Lillemets                – Kohtla-Järve linna esindaja, Kohtla-Järve Linnavolikogu liige
 2. Julia Nikulina               – 1. rühma “Ämblikud” lastevanemate esindaja
 3. Svetlana Germ            – 2.rühm “Liblikad” lastevanemate esindaja
 4. Sandra Termonen      – 3. rühma „Sipelgad“ lastevanemate esindaja
 5. Oksana Tšamkajeva    – 5. rühma „Mesilased“ lastevanemate esindaja
 6. Lidia Jermolenko          – 6. rühma „Põrnikad“ lastevanemate esindaja
 7. Ksenija Krayneva         – 7.rühma “Kiilid” lastevanemate esindaja
 8. Paul Sibul                      – 8. rühma „Sajajalgsed“ lastevanemate esindaja
 9. Natalia Zvereva            – 9. rühma „Rohutirtsud“ lastevanemate esindaja
 10. Kristina Klimovica        – 10. rühma „Jaaniussikesed“ lastevanemate esindaja
 11. Kristina Piirmäe           – 11. rühma „Lepatriinud“ lastevanemate esindaja
 12. Valentina Malõš           – lasteaia õpetajate esindaja

Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill hoolekogu tegutsemise kord

Koolieelse lasteasutuse hoolekogu töökorraldust reguleerivad õigusaktid:

1. Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS) https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018006

§ 24 Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill põhimäärushttps://www.riigiteataja.ee/akt/423092017016