Keelekümblus

LAK-õppe 2023 kuu

QR-kood õpetab traditsioone

4–5aastaste laste tegevused toimuvad õues.

Eesmärgid: lapsed

  • saavad teadmisi lihavõttepühade traditsioonidest;
  • harjutavad maastikuroboti programmeerimist;
  • mõõdavad kaugusi erinevate vahenditega;
  • kasutavad tahvelarvutit.

 

Päikesesüsteem ja planeedid

6–7aastased lapsed tutvuvad päikesesüsteemi ja planeetidega. Nad meisterdavad planeete, voolivad kosmoselaevu, võrdlevad planeetide suurusi ning omavahelisi kaugusi ja tutvuvad eluga kosmosejaamas.

Eesmärgid:

  • kinnistada teadmisi planeetide järjestusest päikesesüsteeemis ja nende suurusest;
  • arendada loovust, fantaasiat ning mõtlemisoskust;
  • äratada huvi kosmose uurimise vastu

 

 

 

kk_programm_logo-thumbnail

Meie lasteaed on üks keelekümbluse pilootlasteaedadest. Keelekümblusrühmad töötavad meil 2003. aasta septembrist. Meil on kolm täieliku keelekümbluse rühma ja üks osalise keelekümbluse rühm.

Meie lasteaiale on omistatud keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind „Keelekümblusasutus 2015″

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustab Sihtasutuse Innove keelekümbluskeskus keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi märkimisväärse panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse.

keelekümblusasutus 2015 lk1

keelekümblusasutus 2015 lk2

Keelekümbluskonverents 2015, 22.10.2015
foto: Allan Leppikson / Reval Foto

 

Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill keelekümbluse edulugu.

Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill läbis 2002.a. suvel tiheda konkursisõela, et avada oma lasteaias keelekümblusrühm. Meil olid olemas ka mõningad kogemused vene kodukeelega lastele eesti keele õpetamisel, kuna  juba pea 10 aastat töötas meil edukalt  (nö. eksperimentaal) rühm, kus käisid kõik vene kodukeelega lapsed, aga õppe-kasvatustöö toimus ainult ja täiesti eesti keeles. Seetõttu oli juba olemas ka kaader ja lapsed sellesse rühma. Keelekümbluskeskuse korraldatud koolitused andsid vajalikku enesekindlust, uusi teadmisi ja täiendasid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Oli soov kõiki teadmisi rakendada ja 1.septembrist 2003 alustas tööd esimene keelekümblusrühm. Õpetajad olid olemas ning 20 toredat vene keelt emakeelena kõnelevat last ja nende vanemad ootasid uutmoodi õpet. Loomulikult tuli palju suhelda lastevanematega, et selgitada neile vene keele (emakeele) jäävat tähtsust ja vastata kerkinud küsimustele, hajutada ning kõrvaldada kõhklusi ja kahtlusi. Keelekümblus hakkas koheselt toimima, saavutas populaarsuse lastevanemate seas ja andis väga häid tulemusi. Keelekümblusprogramm ja selle metoodika järgi töötamine andsid julgust ja kindlust ning 2004. aasta sügisel avasime teise keelekümblusrühma.  Ka see sai teoks tänu keelekümbluskeskuse koolitustele, olemasolevale arenemisvõimelisele kaadrile ja mis peamine – väga suurele soovijate-lastevanemate hulgale sellesse rühma oma laps panna. Osalemine keelekümblusprogrammis on andnud meile kindluse, et oleme õigel teel ja aidanud tööst suuremat rahuldust tunda. Keelekümbluskeskuse inimeste tugev meeskonnatöö ja toetus meile on olnud kindlaks keelekümblusrühmade  edukuse aluseks.

  1. aasta septembris alustas meil tööd kolmas keelekümblusrühm. Enam ei pidanud otsast alustama ja oma teed otsima, vaid eeskujuks oli juba toimivad keelekümblusrühmad ning nende töökogemused.

2015.aasta septembris alustas tööd neljas keelekümblusrühm (esimene rühm osalise mudeli järgi) Keelekümblusprogrammi järgi õppivad lapsed on saavutanud riiklikus õppekavas ettenähtud teadmised ja oskused, on omandanud kiiresti eesti keele valdamise ja säilitanud eakohasel tasemel  oma emakeele oskuse. Seda kinnitavad nii ülevabariigilised uuringud (Keelekümbluslasteaia lõpetanute koolivalmidus) kui ka meie enda lasteaias tehtud laste arengu hindamised ja võrdlused emakeelsetes rühmades käivate laste arenguga. Suurem enamus keelekümblusrühma lõpetanuist jätkab oma õpinguid koolis keelekümblusklassis (on ka üksikuid lapsi, kes on läinud täiesti eesti kooli ja mõned vanemad on erinevatel põhjustel valinud oma lapsele ka vene kooli).

Keelekümblus meie lasteaias on edukas. Samuti oleme saavutanud vanemate usalduse ja toetuse. See kõik on saavutatud läbi sihikindla töö ja pühendumise.

Meil on olemas kvalifitseeritud ja pühendunud kaader ning turvaline ja rikastav õpikeskkond. Meie keelekümblusrühmade õpetajad räägivad eesti keelt emakeelena või valdavad eesti keelt väga kõrgel tasemel, armastavad lapsi ja tunnevad end nende arengu eest vastutavatena, nad on arenguvõimelised nii isiksuse kui pedagoogina. Osaleme (õpetajad, õpetajaabid, juhtkond) regulaarselt koolitustel, keelekümblusalastel seminaridel ja konverentsidel.  Meil on olemas õppevara, mis on laialt ja aktiivselt kasutuses ning mis pidevalt täieneb ja rikastub. Sihipäraselt seostatakse õppimist ja igapäevaelu. Lapsed õpivad ja arenevad tegutsemise kaudu loomulikus keskkonnas. Keelt ei õpita otseselt, vaid omandatakse läbi igapäevase elu ja mängu. Meie lasteaias on keelekümblusrühmade lastele ka väga head võimalused eesti keele praktiseerimiseks, kuna meil on ka eesti keelt emakeelena kõnelevate laste rühmad ja eesti keelne personal  teistes rühmades. Meil toimuvad ühisüritused, ühised mängudeõhtud ning suve- ja pühadeperioodil oleme keelekümblus ja eesti rühmi omavahel ühendanud – lapsed saavad suhelda eesti keeles nii eesti laste kui  täiskasvanutega.

Meie keelekümblusrühmad on andnud positiivse tõuke ka teistele rühmadele. Mitmedki teised õpetajad kasutavad oma töös keelekümblusmetoodika võtteid. Ka mitme teise rühmaruumi sisustus on võtnud teise ilme, saades inspiratsiooni keelekümblusrühmadelt.

Teeme tihedat koostööd lastevanematega, et teavitada keelekümblusprogrammi  olemusest, edusammudest, uurimistulemustestet; juhtida nende tähelepanu võimalustele toetada oma keelekümblusrühmades käivaid lapsi ning rõhutada vajadust arendada kodus ka lapse emakeelt.

Väga oluline on ka koostöö kooli ja lasteaia vahel, et tagada valutu ja sujuv üleminek keelekümblusrühmast keelekümblusklassi. Oleme nagu vahelüliks lastevanemate ja kooli vahel jagades mitmesugust keelekümblusalast vajalikku teavet ja nõustades lapsevanemaid oma lapsele kooli valikul, pakkudes lastevanematele tuge kõhkluste ja kahtluste tekkimisel. Lastevanemate rahulolu ja aktiivsust näitab seegi kui huviga osaletakse lastevanemate koosolekutel ning igasugustel muudel lasteaias korraldavatel üritustel. Väga populaarsed on Lahtiste uste päevad nii juba keelekümblusrühmades käivate laste vanemate seas kui ka alles huvitatute hulgas.

Märkimata ei saa jätta kindlasti ka koostööd kohaliku omavalitsusega – makstakse lisatasu keelekümblusrühmade õpetajatele, algusaastatel oleme saanud materiaalseid vahendeid rühma- ruumide remontimisel ja mööbli muretsemisel.

Nagu juba kogu eelnevast saab välja lugeda, on saanud meie keelekümblusrühmad teoks ainult tänu Keelekümbluskeskuse moraalsele ja materiaalsele toele. Keelekümblusprogramm on hästi kavandatud ja juhitud, mis on taganud selle pideva arengu ning jätkusuutlikkuse.

Keelekümblus saabki olla ja on edukas tänu huvigruppide koostööle.

Meie keelekümblusrühmade ja kogu keelekümblusprogrammi edukuse ongi taganud paljude partnerite koostöö.

Edutegureid on palju, nagu ka ootusi ja uusi ülesandeid ning väljakutseid. Oleme alati valmis oma rõõme jagama ning muutuste nimel töötama ja kaasa mõtlema. Edu kohustab ka.

Jätkuvalt on palju lapsevanemaid, kes soovivad panna oma lapse keelekümblusrühma – keelekümblus peab kindlasti jääma – jätkuma ning isegi laienema. Peamine on säilitada kvaliteet  ja ka areneda edasi .

 

 

https://www.harno.ee/keelekumblus